Valikko

Ohje tallitoiminnan hyvistä menettelytavoista pohjaveden ja ympäristön suojelemiseksi

 

TALLITOIMINTA POHJAVESIALUEELLA

Kokemäellä sijaitseva Koomankangas–Ilmiinjärven pohjavesialue on luokiteltu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi (luokka I). Pohjavesialueella sijaitsee kolme Kokemäen Vesihuolto Oy:n vedenottamoa, joista lähimpänä Pitkäjärven hevostalleja ja ravirataa sijaitsee Ilmiinjärven vedenottamo. Vedenottamo on tärkein vesilähde kaupungin asukkaille ja teollisuudelle.

Pohjavedenottamoille on määrätty suoja-alueet, joiden tarkoituksena on turvata hyvä talousveden laatu. Suojaalue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen: ottamoalue, lähisuoja- ja kaukosuojavyöhyke. Suoja-alueille on annettu suoja-aluemääräyksiä, joilla turvataan alueen säilyminen vedenhankintaan sopivana ja estetään vedenottamon valuma-alueelle sopimaton uusi toiminta. 

Linkki ohjeeseen