Valikko

Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin

Hulevesiin liittyviä asioita Kokemäellä hoitaa Kokemäen Vesihuolto Oy ja Kokemäen kaupunki.

Mitä ovat hulevedet?

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kerääntyy maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta. Asuinalueilla, joilla vesien viemäröinti toteutetaan erillisviemäröinnillä, hulevedet ja perustusten kuivatusvedet ohjataan hulevesiviemäriin tai avo-ojaan. Hulevesien ja kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin (vesihuoltolaki 681/2014), koska ne eivät tarvitse erityistä puhdistusta ja siksi turhaan kuormittavat jätevesiverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa.

Hulevesien suuri osuus jätevedessä heikentää jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa, koska vettä puhdistavat pieneliöt eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla liian laimeissa tai kylmissä vesissä. Suuri vesimäärä lisää myös puhdistamon ja jätevesipumppaamoiden käyttökustannuksia, kuten sähkönkulutusta. Runsaiden sateiden seurauksena sadeveden päästyä jätevesiviemäriin tai lumen sulamisaikaan viemäriverkosto ja pumppaamot ylikuormittuvat ja puhdistamatonta jätevettä voi purkautua luontoon tai jopa kiinteistöjen kellareihin. Kokemäellä vuoto-, hule- ja kuivatusvesien osuus puhdistettavasta jätevedestä on keskimääräsen vuotuisen sademäärän mukaan laskettuna noin 30 prosenttia.

Mihin ohjautuvat hulevedet tontillasi? Vesilaitosyhdistyksen esitteessä ohjeistetaan, kuinka johtaa hulevedet oikein.

Tarkista tonttisi viemäröintitapa

Jokainen voi olla vesiensuojelija, kun hoitaa omalla tontillaan hulevesien ohjaamisen oikein. Tarkista kiinteistön viemäröintitapa ja muuta sitä niin, että hulevedet ohjautuvat hulevesiviemäriin tai talon läheisyydessä olevaan ojaan. Myös huleveden viivyttäminen tai imeyttäminen omalla tontilla ovat hyviä keinoja suojella vesistöjä, jos se ei aiheuta tulvan vaaraa.

Hyviä ajankohtia oman tontin viemäröinti­tavan tarkistamiseen ja muuttamiseen:

Lähde:  Vesilaitosyhdistys: Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin -esite.

Hulevesiviemäriin liittyminen

Kiinteistön sijaitessa hulevesiviemäröidyllä alueella tulee kiinteistön liittyä hulevesiviemäriin, jos siihen voi kohtuudella liittyä ja mikäli vesiä ei voida johtaa asianmukaisesti esimerkiksi kiinteistön vieressä kulkevaan ojaan tai imeyttää maaperään.

Hulevesiviemäriin liityttäessä tulee ottaa yhteyttä Vesihuollon toimistoon. Kokemäen Vesihuuolto määrittää kiinteistölle liitoskohdan hulevesiviemäriin. Liittymisestä hulevesiviemäriin peritään liittymismaksu tariffien mukaisesti (Liittämis- ja maksuperusteet).

Korotettu jätevesimaksu

Kokemäen Vesihuolto Oy on ottanut käyttöön korotetun jätevesimaksun 1.3.2013 alkaen.

Maksua voidaan periä niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat hule- tai kuivatusvesiä jätevesiviemäriin. Korotettu jäteveden perusmaksu tullaan määräämään niille kiinteistöille, joiden todetaan tutkimusten perusteella johtavan hule- ja kuivatusvetensä jätevesiviemäriin. Suoritettavista tutkimuksista ja niiden tuloksista tiedotetaan kiinteistökohtaisesti ja kiinteistöille annetaan mahdollisuus korjata havaitut virheet määräajan sisällä.

Korotettu jätevesimaksu on suuruudeltaan jäteveden perusmaksu korotettuna 500 %:lla. Korotettu jätevesimaksu koskee kiinteistöjä, joissa savukokeen tai muun soveltuvan menetelmän avulla voidaan osoittaa, että kiinteistön hulevedet kulkeutuvat jätevesiviemäriin. Maksuun lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäverolain mukainen vero. Korotettu jätevesimaksu on otettu käyttöön 1.1.2017 alkaen.

Vain perustusten kuivatusvesiä jätevesiviemäriin vähäisiä määriä johtavien kiinteistöjen osalta korotettu jätevesimaksu on jäteveden perusmaksu korotettuna 200 %:lla. Maksuun lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäverolain mukainen vero. Korotettu jätevesimaksu on otettu käyttöön 1.7.2017 alkaen.

Korotettu jätevesimaksu astuu voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun esim. savukokein on osoitettu, että kiinteistön hulevedet edes osittain laskevat jätevesiviemäriin ja kiinteistön omistajaa on siitä kirjallisesti huomautettu, eikä hän ole tehnyt tarvittavia muutoksia hulevesien johtamiseen annetun määräajan puitteissa.

Maksu poistuu, kun kiinteistön omistaja on tehnyt tarvittavat muutostyöt tontilla ja hule- tai kuivatusvesiä ei todistetusti enää johdeta jätevesiviemäriin.