Valikko

Jätevedenpuhdistus

Kokemäen jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen puhdistamo, joissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti kiinteät aineet ja hiekka, biologisesti orgaaninen aines ja kokonaistyppi sekä kemiallisesti saostetaan fosfori ferrosulfaatti-kemikaalilla. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kokemäenjokeen.

Puhdistamolla käsitellään keskimäärin 1 000 m³ jätevettä päivässä. Päivittäinen tulovirtaama vaihtelee noin 600 - 2 000 m³/päivä  riippuen sääoloista. Keväällä sulamisvesien aikaan sekä sateisina aikoina tulovirtaama puhdistamolle kasvaa vuotovesien ja hulevesien vuoksi. Vuoto- ja hulevesien vähentämiseksi puhdistamolta tehdään viemäriverkostojen korjaustoimia ja vuotovesikartoitusta. Vuoto- ja hulevedet kuormittavat turhaan puhdistamoa aiheuttaen haittaa puhdistusprosessille ja kuluttaen turhaan energiaa. Lisätietoja vuoto- ja hulevesistä.

Selkeytysaltaat

Selkeytysaltaat

Puhdistusprosessissa erotettu liete kuivataan lietelingolla ja kuivattu liete toimitetaan Gasum Biotehdas Oy:n laitokselle jatkokäsiteltäväksi.

Puhdistustulosten tarkkailu

Puhdistamon puhdistustuloksia tarkkaillaan lupaviranomaisten velvoitetarkkailun mukaan käyttötarkkailun lisäksi joka toinen kuukausi otettavin näyttein. Tarkkailutulosten mukaan puhdistamon toiminta on viime vuosina ollut varmaa ja luotettavaa saavuttaen kaikki ympäristöluvassa sekä yhdyskuntajätevesiasetuksessa edellytetyt käsittelyvaatimukset. Keskimääräiset vesistökuormitukset puhdistamolta ovat pieniä ja toiminnan vesistövaikutukset ovat nykyisellään vähäisiä. Toiminnan tehostamisessa ja varmistamisessa tullaan keskittymään vuotovesisaneerauksiin sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden vaikutusten minimointiin.

Puhdistamolla käyttötarkkailusta vastaa puhdistamon henkilökunta. Kuormitustarkkailun sekä näytteenotot hoitaa KVVY Tutkimus Oy.