Valikko

Siirtoasiakirja, umpi- ja sakokaivoliete

Jätelain (644/2011, 410/2014) 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Jos lain 1 momentissa tarkoitettu jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

Siirtoasiakirjana voidaan käyttää joko Vesihuollon siirtoasiakirjaa tai kuljetusyrityksen omaa lomaketta, kunhan tarvittavat tiedot on esitetty lomakkeessa. Siirtoasiakirjoja saa Vesihuollon toimistolta, jätevedenpuhdistamolta ja Vesihuollon nettisivuilta. Siirtoasiakirja tulee toimittaa kuorman purun yhteydessä vastaanottoaseman seinässä olevaan postilaatikkoon. Vesihuolto allekirjoittaa siirtoasiakirjan hyväksyttyään jätteen vastaanoton. Siirtoasiakirjat arkistoidaan jätevedenpuhdistamolla eikä niitä toimiteta eteenpäin.

Jätteitä, joista jätelaki vaatii siirtoasiakirjan, ei vastaanoteta ilman asianmukaisesti täytettyä siirtoasiakirjaa.

Siirtoasiakirja