Valikko

Talousveden laatu

Kokemäen Vesihuolto Oy:n asiakkailleen toimittama talousvesi on pääsääntöisesti (lähes 98 % pumpatusta vesimäärästä) lähtöisin Koomankangas-Ilmijärven pohjavesialueelta. Tällä alueella sijaitsevilta vedenottamoilta pumpattavaa pohjavettä ei käsitellä ennen verkostoon johtamista. Häyhtiön pohjavesialueella sijaitsevalla vedenottamolla pohjavesi suodatetaan raudan ja mangaanin poistamiseksi. Tältä ottamolta vedenotto on vähäistä.

Veden laatua tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Voimassaoleva valvontatukimusohjelma noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (461/2000 ja 442/2014) talousveden laatuvaatimuksista sekä valvontatutkimuksista ja se on hyväksytty vuosille 2015-2019. Tutkimuksia tehdään raakavedestä eli käytössä olevista pohjavesikaivoista, Häyhtiön ottamolta lisäksi myös lähtevästä vedestä ja useista vaihtuvista kulutuspisteistä ympäri Kokemäkeä.

Viimeisimmät tutkimusraportit:

Laaja tutkimusraportti on vuodelta 2016. Koska pitoisuudet olivat alle 50 % raja-arvopitoisuudesta eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, laaja määritys tehdään viiden vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna 2021.

Vesi ja kodinkoneet

Veden kovuus on useimmin kysytty veden laatutieto, koska pesukoneiden käyttöohjeissa puhutaan veden kovuudesta ja mahdollisesta tarpeesta lisätä pehmennysainetta pesuveteen. Lisäksi laitteiden käyttöohjeissa voidaan puhua kalkkisaostumista.

Veden kovuus aiheutuu veteen liuenneesta kalsiumista ja magnesiumista. Se ilmaistaan joko saksalaisina kovuusasteina °dH tai SI-järjestelmän mukaan millimooleina litrassa kalsiumkarbonaatiksi laskettuna. Vastaavuus on 1 °dH = 0,178 mmol/l.

Veden kovuusasteikko

Erittäin pehmeä = 0–2 °dH
Pehmeä = 2–5 °dH
Keskikova = 5–10 °dH
Kova = 10–21 °dH​

Kokemäellä veden kovuus on keskimäärin 0,41... 0,54 mmol/l, joka vastaavasti on 2,3... 3,0 °dH eli vesi on pehmeää.

Veden kovuus vaihtelee alueittain johtuen vesilähteestä ja maaperästä. Veden kovuus vaikuttaa mm. astioiden ja pyykinpesussa tarvittavien pesuaineiden annosteluun. Esimerkiksi veden ollessa pehmeää astianpesukoneessa ei tarvitse käyttää vedenpehmennyssuoloja. Oikean annostuksen voi tarkistaa pesuainepakkauksesta.

pH kertoo veden happamuudesta tai emäksisyydestä. Luonnon vesien pH on noin 6,5. Verkostoon johdettavan pohjaveden pH on luontaisesti Kokemäellä keskimäärin 7,7... 8,1 ilman käsittelyä.  Luonnonvesiä korkeampi pH ehkäisee putkien korroosiota eli pidentää vesijohtoverkostonkäyttöikää.