Valikko

Talousvesi

Kokemäen Vesihuolto Oy toimittaa asiakkailleen pohjavettä. Pohjavesi on sateen ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varastoituvaa vettä. Pohjavettä muodostuu alueilla, joilla maalaji on karkearakeista ja huokoista, jolloin vesi pääsee siihen imeytymään.

Suomessa pohjaveden laatu on useimmiten hyvä ja se täyttää juoma- ja talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. 

Lisätietoja pohjavedestä: https://www.gtk.fi/palvelut/vesi/

Pohjavesialueet Kokemäellä

Kokemäen Vesihuolto Oy:n vedenottamot sijaitsevat Kokemäen alueen pohjavesialueilla. Kokemäen pohjavesialueet  (Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelu Lähde).

Pohjaveden suojelu

Pohjavesien suojelu on erityisen merkittävää puhtaan talousveden saamiseksi ja toimittamiseksi. Veden puhtautta uhkaavien lukuisien riskitekijöiden varalle on kaikille vedenottamoille määrätty suoja-alueet ja pohjavesialueiden suojelemiseksi laadittu suojelusuunnitelmat.

Lisää pohjaveden suojelusta.

Riskit pohjavedelle

Pohjaveden laatua voivat heikentää mm. teollisuuden toiminnot, kaatopaikat, huoltoasemat, tienpito (teiden ja katujen suolaus), öljy- ja polttonestesäiliöt sekä muut pohjavedelle vaarallisia kemikaaleja sisältävät säiliöt, maa-ainestenotto ja siihen liittyvät oheistoiminnot, vaarallisten aineiden kuljetukset kaupungin läpi valta- ja rautateillä, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden liiallinen käyttö harjualueilla, jätevesien käsittely, viemärit ja vedenotto, ilman kautta leviävät maaperää happamoittavat lähi- ja kaukolaskeumat ja ongelmajätteiden huolimaton varastointi ja käsittely.

Vedenlaatua seuraamalla saadaan tietoa pohjaveden tilasta ja pystytään mahdollisesti ennakoimaan haitta-aineiden kulkeutuminen vedenottamoille.

Lisää ympäristösuojelusta Kokemäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Kokemäen ravirata ja ympäristössä sijaitsevat hevostallit sijaitsevat suurelta osin pohjavesialueella. Vedenlaadun turvaamiseksi on laadittu Kokemäen kaupungin kanssa yhteistyössä ohjeistus tallitoiminnalle: Ohje tallitoiminnan hyvistä menettelytavoista pohjaveden ja ympäristön suojelemiseksi