Valikko

Teollisuusjätevedet

Poikkeavat jätevedet

Teollisuusjätevesiksi luokitellaan kaikki vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat asumavesistä poikkeavat jätevedet. Niillä voi olla vaikutuksia viemäriverkoston kuntoon, jätevedenpuhdistamon prosessiin tai vesihuoltolaitoksen työntekijöiden turvallisuuteen.

Teollisuusjätevesiä syntyy esimerkiksi elintarvike-, pintakäsittely-, maali-, tekstiili-, kemian- ja graafisen alan teollisuudessa. Teollisuusjätevesisopimusten piiriin kuuluvat myös jätevedet, joita syntyy esimerkiksi huoltamoilla, pesuloissa ja ravintoloissa sekä kaatopaikoilla ja pilaantuneiden maiden käsittelyn yhteydessä.

Tee teollisuusjätevesistä sopimus

Tuotannossaan ja toiminnassaan syntyneitä jätevesiä viemäriin laskevien teollisuusyritysten on solmittava Kokemäen Vesihuolto Oy:n kanssa teollisuusjätevesisopimus jätevesien johtamisesta. Teollisuusjätevesisopimus solmitaan asiakkaiden kanssa, jotka johtavat teollisuusjätevesiksi luokiteltavaa jätevettä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jäteveden johtamiselle asetettavat ehdot määritellään tapauskohtaisesti veden määrästä ja laadusta riippuen. Teollisuusjätevesisopimukseen voidaan esimerkiksi määrittää lisäehtoja jätevesien tarkkailusta tai haitallisten aineiden enimmäismääristä.

Teollisuusjätevesisopimusta voi hakea teollisuusjätevesihakemuksella, jonka saat Kokemäen Vesihuolto Oy:n toimistosta.

Rajoituksia viemäriverkostoon johdettaville jätevesille

Viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon toimintojen turvaamiseksi viemäriin johdettavalle teollisuusjätevedelle on asetettu rajoituksia. Viemäriin ei saa johtaa esimerkiksi sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joista on säädetty valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä tai jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle.

Viemäriin ei saa johtaa esimerkiksi:

Lisäksi on määritelty haitalliset ja vaaralliset aineet, joiden päästäminen viemäriverkostoon on ehdottomasti kielletty (Valtioneuvoston asetus 868/2010 Liite 1.). Asiakkaan tulee olla selvillä käytössään olevista haitallisista ja vaarallisista aineista ja niistä tulee ilmoittaa teollisuusjätevesisopimusta haettaessa.