Valikko

Liittämis- ja maksuperusteet

Kokemäen Vesihuolto Oy hoitaa vedenhankinnan ja jätevesiviemäröinnin sekä hulevesiviemäröinnin vesihuoltolain (681/2014, 119/2001) 8 § mukaisella vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Toiminta-alueen ulkopuolella palvelut voidaan toimittaa yleisten toimitusehtojen kohdan 2.4 mukaisesti.

Kokemäen Vesihuolto Oy:n ja asiakkaan väliset menettelyt perustuvat edellä mainittujen väliseen sopimukseen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä, vesihuoltolain sekä yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

LIITTÄMISPERUSTEET

1. Kiinteistön tonttijohdot liitetään verkostoon vasta sen jälkeen, kun kiinteistön omistaja on tehnyt Kokemäen Vesihuolto Oy:n kanssa sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä, sopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu.

2. Tonttivesijohdon liittämiskohta on laitoksen runkovesijohto tai yleinen johto. Tonttiviemärin liitoskohta on laitoksen viemärin tarkastuskaivo tai laitoksen paineviemäriputki.

3. Tonttivesijohdon liittämisen laitoksen vesijohtoverkostoon suorittaa aina laitos tai laitoksen hyväksymä urakoitsija, ja kustannukset liitostöistä ja -tarvikkeista veloitetaan liittyjältä. Vesihuolto osoittaa viemäriliitoskohdan. Tonttiviemärin liitoksen teettää liittyjä alan urakoitsijalla. Vesihuollosta on tilattava viemäriliitosten tarkistus ennen kaivannon peittämistä.

4. Tonttivesijohdon rakentamisen liittyjä voi teettää laitoksella tai alan urakoitsijalla.

Jos liittyjä teettää tonttivesijohdon laitoksella, liittyjä raivaa johtoalueen ja järjestää tontille tarvittavan vapaan tilan sekä ilmoittaa rakennuspaikalla olevat maanalaiset johdot yms. laitteet. Liittämisestä aiheutuvat kaivu- ja täyttötyöt suorittaa liittyjä. Täyttötöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että asennetut laitteet, esim. venttiilit, ovat paikoillaan. Kaikki liittämisessä tarvittavat tarvikkeet, putket ja asennuskulut laskutetaan liittyjältä.

Jos liittyjä teettää tonttivesijohdon urakoitsijalla, työn valvonnan suorittaa ja siitä vastaa rakennuskohteen kvv-työnjohtaja. Työssä on noudatettava hyväksyttyä suunnitelmaa, Suomen rakentamismääräyskokoelmaa D1 ja RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket-asennusohjetta.

5. Mikäli laitos ei sopimuksessa ole määritellyt liittyvälle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, noudatetaan Yleisten toimitusehtojen kohdassa 3.2 ilmoitettuja tasoja: jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä on viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa +1000 mm ja sekaviemäröinnissä ja hulevesiviemärissä kiinteistöä palvelevan kadun tai maan pinta +100 mm tonttiviemärin liitoskohdassa.

6. Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin jälkeisen takaiskuventiilin välinen johto, joka on liittyjän omaisuutta ja hänen vastuullaan. Tonttivesijohto käsittää tällä välillä kaikki tarvittavat osat ja putket (vain vesimittari on laitoksen omaisuutta). Siten myös talosulkuventtiili on liittyjän omaisuutta ja hänen vastuullaan.

Vesimittarin asennus

Vesiliittymän vedenkulutus mitataan vesimittarilla, joka asennetaan Yleisten toimitusehtojen kohdan 5.2 mukaisesti. Mittarin omistaa laitos.

Vesimittarin asennuspaikan tulee olla lämmin ja lattiakaivollinen tila. Vesimittarin tulee olla helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa sekä suojassa pakkaselta ja kuumuudelta ym. vahingollisilta vaikutuksilta. Mittarin sijoituspaikaksi sopii esim. tekninen tila tai kodinhoitohuone. 

Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet veloitetaan liittyjältä, jonka omaisuudeksi ne jäävät. Liittymän perusmaksut veloitetaan liitoksen tekoajankohdasta alkaen.

7. Tonttiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri, joka on liittyjän omaisuutta ja hänen vastuullaan. Tonttiviemäri käsittää tällä välillä kaikki tarvittavat osat ja putket. Paineviemärijärjestelmässä kiinteistöpumppaamo on liittyjän omaisuutta ja hänen vastuullaan.

Vastuurajat = kunnossapitovastuu

Vastuurajat määritellään sopimusehdoissa. Verkostojen rakentamis- ja kunnossapitoraja on johtojen liittämiskohdassa. Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston kunnossapitovelvollisuuden alkavaksi.

 
MAKSUPERUSTEET

Laitos perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 §:n mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen talousvedestä ja jätevesiviemäröinnistä sekä liittymismaksua hulevesiviemäröinnistä. Käyttö-, perus- ja liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia. Käyttö- ja perusmaksut sekä liittymismaksut löytyvät kohdasta Hinnasto.

Käyttömaksut

Vesi ja jätevesi (€/m³) peritään mittaukseen perustuen kiinteistön käyttämän veden määrän perusteella. Poikkeustapauksessa käyttömaksu voidaan periä laitoksen suorittamaan arviointiin perustuen. Jätevesilaskutus voi perustua liittyjän kustantamaan erillisvesimittariin, jolla todetaan muualle kuin jätevesiviemäriin johdettava vesimäärä edellyttäen, että kyse ei ole talousvedestä (lähinnä maatiloilla).

Perusmaksut

Perusmaksua laskutetaan vesimittarikoon mukaisesti. Perusmaksun periminen aloitetaan liitoksen tekoajankohdasta. Perusmaksua peritään koko liittymän olemassaoloajalta eli myös siltä ajalta, kun talosulkuventtiili on suljettuna tai vesimittari on irrotettuna.

Liittymismaksut (sis. alv 24 %)

1.1.2018 alkaen liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia ja siirtokelpoisia:

Tariffiyksiköt muodostuvat seuraavasti:

1.1.2018 alkaen liittymismaksu on kuitenkin vähintään:

1.4.2004 - 31.12.2017 välisenä aikana tehtyjen sopimusten liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia. Tällöin liittymismaksu palautetaan, kun Kokemäen Vesihuolto Oy:n palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä jä liittymissopimus irtisanotaan, sekä kiinteistön talojohto puretaan. Asiakkaalta veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. Ennen 1.4.2004 tehtyjen sopimusten liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautuskelpoisia.

Mikäli liittyjä laajentaa tai rakentaa lisää, tai rakennusten käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu, lasketaan kiinteistölle lisäliittymismaksua liittymistariffien mukaisesti.

Liittyjä siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Kokemäellä on käytössä myös alueellisia liittymismaksuja eri alueilla, esim. vesijohdossa Kokemäen pohjoisosissa Sääksjärven alueella, Vitikkalanluodossa ja Vuorionsaaressa, Vihatussaaressa sekä paineviemäröinnissä Niskantien alueella. Mikäli kiinteistösi sijaitsee näillä alueilla, ota yhteyttä Kokemäen Vesihuolto Oy:n toimistoon lisätietojen saamiseksi.

*****

Vesihuoltolaitoksen sopimusehdot Voimaantulo 1.3.2018

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimaantulo 1.3.2018

Edellä mainitut sisältävät asiakkaan ja laitoksen oikeuksia ja velvollisuuksia. Nämä dokumentit saat paperiversiona liittymissopimusta laadittaessa.